WT Stage 5 from Athens (Greek) to Kastellorizo (Greek)

WT Stage 1 - from Milano to Salerno (Italy)
WT Stage 2 - from Salerno to Trapani (Italy)
WT Stage 3 - from Trapani to Taranto (Italy)
WT Stage 4 - from Taranto (Italy) to Athens (Greek)2 Likes
WT Stage 188 from Berlin (Deutschland) to Hamburg (Deutschland)
WT Stage 187 from Kracow (Poland) to Berlin (Deutschland)
WT Stage 186 from from Vilnius (Lettonia) to Kracow (Poland)
WT Stage 185 from Stockholm (Sweden) to Vilnius (Lettonia)
WT Stage 184 from Sankt-Peterburg (Russia) to Stockholm (Sweden)
WT Stage 183 from Moscow (Russia) to Sankt-Peterburg (Russia)
WT Stage 182 from Kyev (Ukraine) to Moscow (Russia) trought Pripyat
WT Stage 181 from Odessa (Ukraine) to Kyev (Ukraine)
WT Stage 180 from Sebastopol (Crimea) to Odessa (Ukraina)
WT Stage 179 from Sochi (Russia) to Sebastopol (Crimea)
WT Stage 178 from Volgograd (ex Stalingrado Russia) to Sochi (Russia)
WT Stage 207 from Casablanca (Morocco) to Zagora (Morocco)
WT Stage 176 from Cheremukhovo (Russia) to Ufa (Russia)
WT Stage 177 from Ufa (Russia) to Volgograd (ex Stalingrado Russia)
WT Stage 206 from Gibraltar (Uk) to Casablanca (Morocco)
WT Stage 205 from Granada (Spain) to Gibraltar (Uk)
WT Stage 204 from Madrid (Spain) to Granada (Spain)
WT Stage 203 from Lisboa (Portugal) to Madrid (Spain)
WT Stage 202 from La Coruna (Spain) to Lisboa (Portugal)
WT Stage 201 from Barcelona (Spain) to La Coruna (Spain)
WT Stage 200 from Nice (France) to Barcelona (Spain)
WT Stage 199 from Lyon (France) to Nice (France)
WT Stage 198 from Nantes (France) to Lyon (France)
WT Stage 197 from Lannion (France) to Nantes (France)
WT Stage 196 from Caen (France) to Lannion (France)
WT Stage 195 from Bristol (England) to Caen (France)
WT Stage 194 from Cork (Ireland) to Bristol (England)
WT Stage 193 from Belfast (Northern Ireland) to Cork (Ireland)
WT Stage 192 from Skye (Scotland) to Belfast (Northern Ireland)
WT Stage 191 from Inverness (Scotland) to Skye (Scotland)
WT Stage 190 from London (England) to Inverness (Scotland)
WT Stage 189 from Hamburg (Deutschland) to London (England)